Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

 1. Miejskie Przedszkole Nr 9 „Słoneczny Dom” w Zgierzu prowadzi działalność wychowawczą, edukacyjną i opiekuńczą w zakresie wychowania przedszkolnego.
 2. Przedszkole:
  1. realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną w załączniku nr 1 do Rozporządzenia MEN z dn. 23 grudnia 2008 w sprawie. podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009 Nr 4 poz. 17)
  2. zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie od 8.00 do 13.00.
  3. przeprowadza rekrutację dzieci w  oparciu o  zasadę powszechnej dostępności;
  4. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
 3. Wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 4. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.
 5. Rodzice dziecka 5 letniego są zobowiązani do:
  1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola,
  2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.
 6. Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy do zadań  dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka. Dyrektor przedszkola jest zobowiązany powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko tego obowiązku oraz o zmianach w tym zakresie.
 7. Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 8. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach  wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego
 9. Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności przedszkola.
 10. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.
 11. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w programie rozwoju placówki, rocznym planie pracy przedszkola oraz w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów.
 12. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 13. Czas trwania zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych z dziećmi jest dostosowany do ich możliwości rozwojowych i zgodny z zaleceniami zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 14. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.
 15. Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.
 16. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej nauczyciel przeprowadza analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).
 17. Przedszkole organizuje i udziela wychowankom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

16-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 638