Guziki

Status prawny

 1. Miejskie Przedszkole Nr 9 „Słoneczny Dom” w Zgierzu jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Zgierz, nieposiadającą osobowości prawnej.
 2. Miejskie Przedszkole Nr 9”Słoneczny Dom” w Zgierzu jest przedszkolem publicznym, którego działalność regulują:
  • Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949);
  • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292);
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189);
  • Statut Miejskiego Przedszkola nr 9 „Słoneczny Dom” w Zgierzu.
 3. Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zgierz.
 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Łódzki Kurator Oświaty.
 5. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:
  • Gminę Miasto Zgierz
  • Rodziców - w formie opłat pobieranych na podstawie Uchwały nr XLIV/575/18 Rady Miasta Zgierza z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz przedszkolach publicznych

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

01-03-2019 - Edycja treści.

28-04-2015 - Edycja treści.

16-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 668