Guziki

Opłaty

Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje:

Uchwała NR XXV/246/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz.
Umowa cywilno-prawna zawierana pomiędzy dyrektorem, a rodzicem (prawnym opiekunem) dziecka.

Pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest bezpłatny.

Miejskie Przedszkole nr 9 „Słoneczny Dom” w Zgierzu realizuje podstawę programową w godzinach 8.00 - 13.00

Czas pobytu dziecka w przedszkolu wykraczający poza godziny realizacji podstawy programowej jest płatny i wynosi od 01.09.2013r. 1 zł. za każdą rozpoczętą godzinę.

Wysokość dziennej stawki żywieniowej jest ustalana przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym

W roku szk. 2014/2015 stawka żywieniowa wynosi:

- 5,50zł. 3 posiłki
- 4,40zł. 2 posiłki
- 2,75zł. 1 posiłek

Miesięczna wysokość opłat z  tytułu korzystania przez dziecko z wyżywienia stanowi iloczyn:
- dziennej stawki żywieniowej;
- liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu, skorygowany o liczbę dni nieobecności dziecka, w  miesiącu poprzednim.

Opłaty przyjmowane są do 15-go dnia każdego miesiąca.

Rodzice mogą wnosić je osobiście w przedszkolu, lub dokonując wpłaty na konta bankowe:
- za pobyt w przedszkolu   35 8783 0004 0021 6430 2000 0003;
- za wyżywienie 24 8783 0004 0021 6430 2000 0007

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

29-04-2015 - Edycja treści.

16-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 594