Guziki

Tryb działania

Miejskie Przedszkole nr 9 „Słoneczny Dom” w Zgierzu działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Statutu przedszkola. Dyrektor kieruje działalnością Przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz. W zakładce "Przedmiot działalności i kompetencje" określono podstawowe kategorie spraw, w których prowadzi się postępowanie kończące się wydaniem decyzji administracyjnej. W pozostałych sprawach Dyrektor wydaje zarządzenia wewnętrzne.

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Regulamin Rady pedagogicznej dostępny w zakładce - "Rada Pedagogiczna".

Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Przedszkola, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Przedszkola. Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwał. Regulamin Rady Rodziców dostępny w zakładce - "Rada Rodziców".

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

05-05-2015 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 547