Guziki

Organizacja

Schemat organizacyjny

Miejskie Przedszkole Nr 9 ”Słoneczny Dom” w Zgierzu jest czynne w dni robocze - od poniedziałku do piątku – w godz. 6.30 – 17.00.

Szczegółową   organizację pracy przedszkola w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji  opracowany   przez   dyrektora, zaopiniowany   przez radę pedagogiczną. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

Aneks do organizacji

  • Godziny pracy administracji – od poniedziałku do piątku 8.00 – 16.00
  • Godziny pracy nauczycieli - zgodnie z tygodniową organizacją pracy
  • Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze realizowane są od poniedziałku do piątku   w godz. 6.30 - 17.00 zgodnie z  ramowym rozkładem dnia. – ramowy rozkład dnia

Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i  zainteresowań dzieci. Rozkłady dnia zawarte są dziennikach zajęć poszczególnych oddziałów.

W Miejskim Przedszkolu Nr 9 „Słoneczny Dom”  w Zgierzu, zgodnie z orzeczeniem organizacyjnym określającym ilość miejsc, funkcjonują 4 oddziały.

W przedszkolu na życzenie rodziców organizowana jest nauka religii.

W roku szkolnym 2014/15 zajęcia religii odbywają się w grupach III (poniedziałki, godz.9.00 – 10.00) i IV (poniedziałki, godz. 10.00-11.00). Zajęcia religii prowadzi nauczyciel katecheta – Zenona Adamska. Udział w  zajęciach religii biorą dzieci, których rodzice wyrazili na to pisemną zgodę.
Dzieci nieuczestniczące w zajęciach religii pozostają pod opieką nauczyciela.
W przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe dla dzieci. Zajęcia organizowane przez nauczycieli przedszkola są bezpłatne.
Zajęcia dodatkowe organizowane przez podmioty zewnętrzne finansowane są w całości ze środków budżetowych przedszkola.

Szczegółowe informacje na temat oferty i rozkładu zajęć dodatkowych znajdują się w zakładce zajęcia dodatkowe oraz na stronie przedszkola:  http://www.mp9zgierz.wikom.pl

Przedszkole prowadzi wyżywienie dzieci. Aktualny   tygodniowy jadłospis znajduje się na stronie przedszkola   www.mp9zgierz.wikom.pl

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

04-05-2015 - Edycja treści.

16-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

23-11-2013 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 772